สนับสนุนทางเทคนิค

ความทนทานต่อการกัดกร่อนของสแตนเลส

22 June 2017

Chemical density % Temp
(°C)
Corrosion rate   Chemical density % Temp
(°C)
Corrosion rate
SUS304 SUS316L   SUS304 SUS316L
Ammonia 10 24 A A   Calcium chloride 10 24 A A
  30 24 A A     50 24 B B
  10 80 B B     10 100 - -
  30 80 B B     50 100 X -
Caustic soda 10 24 A A   Ammonium chloride 10 24 C A
  50 24 A A     40 24 - -
  10 100 A A     10 100 - A
  50 100 B B     40 100 - -
Hydrochloric acid 10 24 X X   Potassium carbonate 5   A A
  30 24 X X     20   A A
  10 80 - -   Sodium chloride 10 24 B B
  30 80 - -     40 24 B B
Carbonate of soda 10 24 A A     10 100 B B
  30 24 - -     40 100 B B
  10 100 A A   Chromic acid 5 24 - B
  30 100 A A   Hydrofluoride 5 30 X X
Acetic acid 10 24 A A   Phosphoric acid 10 24 A A
  60 24 A A     50 24 A A
  10 100 A A     10 100 A A
  60 100 B B     50 100 B B
Oxalic acid 10 24 B C   Aqua regia HCL-HNO3 24 X X
  50 24 B C     3:1 100 - -
  10 100 X C   Cupric chloride 10 24 X X
  50 100 X C     30 24 X X
Sulfuric acid 10 24 - B     10 100 - -
  50 24 X X     30 100 - -
  10 100 - X   Phenol   25 A A
  50 100 - X   Methyl alchol 95 25 A A
Nitric acid 10 24 A A   Carbontetrachloride 100   B B
  50 24 A A   Formaldehyde 37   A A
  10 100 A A   Formic acid 10 24 B B
  50 100 B B     20 52 - -
Hydrogen sulfide   24 C B     50 24 B B
    24 B A     10 100 - X
Sulfur dioxide   30 – 60 - -     50 100 X X
    30 - 60 - -   Citric acid 10 24 B A
Sea water - 24 - A     50 24 B A
  - 100 - -     10 100 B A
Naphtha - 80 A A     50 100 X A
  - 100 A A            
Chlorine   24 - B            
    24 - X     A – Less 0.051mm/year      
    100 A B     B – Less 0.508mm/year      
    90 B X     C – Less 0.508-1.27mm/year      
Lactic acid 10 24 B A     X – More than 1.27mm/year      
  50 24 B A            
  10 100 B B            
  50 100 X B            
Chloride zinc 20   X X            
  50   X X            
Methylene chloride 10 24 C B            
  40 24 B B            
  10 100 C -            
  40 100 - -            
Iron (II) chloride 30 25 X X            
      X X            
Ferrous sulfate 10 24 B B            
  50 24 B B            
  10 100 - B            
  50 100 - -